ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/07/2020 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση πρακτικού 6-κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της αριθμ. 3167/14-10-2019 Διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργων, του Δήμου Αντιπάρου»

 

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το δικαστικό ή/και εξώδικο συμβιβασμό και κατάργηση δίκης ή μη  που αφορά την υπόθεσητης από 20/11/2015 με ΑΚΔ 913/30-11-2015 αγωγής του κ. Παναγιώτη Ρούσσου του Νικολάου και της Μαριγώς κατά του Δήμου Αντιπάρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου του η οποία έγινε δεκτή σε πρώτο βαθμό  και εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 22ΤΜ/2018 Απόφαση και κατόπιν άσκησης της με ΑΚΔ 42/2018 εφέσεως από τον εναγόμενο Δήμο Αντιπάρου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 51/2020 τελεσίδικη Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου»

 

ΘΕΜΑ 3ο  : « Διαγραφή χρεών»   

 

ΘΕΜΑ 4o : « Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018- από τον Κ.Α. 00.6433 του προϋπολογισμού  2020 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 1042 times Last modified on Tuesday, 21 July 2020 04:31
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.