ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  5/06 /2020

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:1599

Τ.Κ 84007

                                                                      

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου λαμβάνοντας υπόψη: 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 • Την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55),

 • Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. πρωτ. 18318/13.3.2020 το οποίο έλαβε ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ,

προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε συνεδρίαση δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5  του ν. 3852/2010, την  10 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δήμου   για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :
ΘΕΜΑ 1Ο: «Σύνταξη 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020» .

 

 ΘΕΜΑ 2Ο :Έγκριση δαπάνης απολογιστικά για την προμήθεια ειδών αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας  από την πανδημία του ιού COVID-19 (κορονοϊός).

 

ΘΕΜΑ 3Ο : : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις).Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 • Για τη δια περιφοράς λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του συλλογικού οργάνου.

 • Εκδίδεται η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αποστέλλεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση.

 • Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών.

 • Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί απόφαση.

 • Τα συμμετέχοντα στο όργανο μέλη έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση.

 • Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email του Δημάρχου και Πρόεδρου οικονομικής επιτροπής κ. Αναστάσιου Δημ. Φαρούου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Αντιπάρου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

 • Μέλη που δεν διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά τον πρόεδρο του οργάνου τηλ. 2284061570 και  με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 228406128.

 • Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

 • Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 • Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο.Read 1241 times Last modified on Saturday, 06 June 2020 17:14
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.