ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/12/2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Αντιπάρου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι, συνολικού προϋπ/σμού 434.000,00 €, συμπ/νου του ΦΠΑ. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 1855 times Last modified on Thursday, 16 January 2020 08:23
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.