Πρόσκληση σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 20./12/2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αιτήματα παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων »

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:   

                   «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου 

                  Αντιπάρου»(α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 80938)

 

ΘΕΜΑ 3Ο: «Αποδοχή δωρεάς ενός δοχείου σύνθλιψης κουτιών & αναψυκτικών .»

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Φαρούπος Αναστάσιος

 

Read 1405 times Last modified on Tuesday, 17 December 2019 05:58
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.