ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 16/07/2018  , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο:  «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση και επέκταση του μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου του Δήμου Αντιπάρου».

 ΘΕΜΑ 3Ο : « Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων που εξυπηρετούν ανάγκες πυροπροστασίας στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών για το βιολογικό καθαρισμό»

ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικού κτιρίου»

ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Πληροφοριακής Πινακίδας .»

ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμου»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για τη μονάδα αφαλάτωσης»

 

ΘΕΜΑ 9Ο ::«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήση 2015 και την παρακολούθηση εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2018 .

 

ΘΕΜΑ 10Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φορολογικής υποστήριξης του Δήμου»

 

ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση σεμιναρίου  μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης με τίτλο ««Δημόσιο Λογιστικό και Οικονομικές Υπηρεσίες. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας»

 

 

 

 

 

 

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                        Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Read 2328 times Last modified on Friday, 13 July 2018 08:31
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.