«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/08/2017  , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :

 

  

Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου» χρήση 2017-2018

ΘΕΜΑ 2Ο :

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων»

ΘΕΜΑ 3 Ο :

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ασφάλιση  των δημοτικών οχημάτων                    

 

 

 

 

 

 

    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Read 2330 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.