Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Αντίπαρος 01/12/2014 Αριθ: Πρωτ: 4762

                                                                                 

ΠΡΟΣ:

                                                                                            Α

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 5/12/2014  , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο :

Σύνταξη Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο :  

Αποδοχή ποσού 60.000,00€ από Λιμενικό ταμείο Πάρου -Αντιπάρου για τα έτη 2012 και 2013.

ΘΕΜΑ 3ο :   

Έγκριση αιτημάτων –υπαγωγή στον  Ν.4257/2014  περί  ρυθμίσεων οφειλών .

ΘΕΜΑ 4ο :    

Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γάλακτος του  προσωπικού καθαριότητας .

ΘΕΜΑ 5Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για προμήθεια παροχών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού καθαριότητας .

ΘΕΜΑ 6Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την απευθείας ανάθεση έργου : Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού σχολείου κατά εφαρμογή του  άρθρου 15 του ΠΔ 171/87.

ΘΕΜΑ7Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για την κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 8Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων  Ο.Ε.2014.

ΘΕΜΑ 9Ο :

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού προμηθείας ταινιών μαρμάρων για την πλακόστρωση κοινόχρηστων χώρων  .

 

 
   
   
     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

Read 3116 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.