Πρόσκληση σύγκλησης Οικ. Επιτροπής (Άρθρο 75 Ν.3852/10)


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Αντίπαρος 10/10/2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                   Αριθ: Πρωτ: 4279

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 14η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1ο :

Ανάθεση για κατεπείγουσα προμήθεια υλικών εργοταξιακής σήμανσης λόγω επικυνδυνότητας.

ΘΕΜΑ 2ο :  

Καθορισμός τέλους για τη χρήση του ελικοδρομείου.

ΘΕΜΑ 3ο :   

Καθορισμός δικαιολογητικών και τέλους για τη διενέργεια πολιτικού γάμου.

ΘΕΜΑ 4ο :   

Καθορισμός τιμών συντελεστή ΤΑΠ και ζωνών περιοχών Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 5Ο :

Καθορισμός τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2015  

ΘΕΜΑ 6Ο :

Καθορισμός τιμών  κοινόχρηστων χώρων έτους 2015

ΘΕΜΑ7Ο :

Καθορισμός τιμών  για τα μισθώματα των βοσκήσιμων εκτάσεων .

ΘΕΜΑ 8Ο :

Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ 9Ο :

Καθορισμός τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997

ΘΕΜΑ 10Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών.

ΘΕΜΑ 11Ο :

Έγκριση επιτροπών μετά από κλήρωση έτους 2014.

ΘΕΜΑ 12Ο :

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σακευμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος για επούλωση οπών.

ΘΕΜΑ 13Ο :

Ανάληψη και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη σύνταξη της απογραφής  έναρξης σύμφωνα με τη διπλογραφική  Λογιστική  μέθοδο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναστάσιος Δημ. Φαρούπος

 

Read 3068 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.