ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ορισμός μελών για αναμόρφωση σχολικού συμβουλίου

  2. Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 420 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.