ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 29 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

  2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις)

  3. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Αντιπάρου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

  4. Αίτημα κ. Μαριάνου Ιωάννη

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 572 times Last modified on Monday, 28 June 2021 11:51
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.