ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 20 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.       Έγκριση α) προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού

2.       Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αντιπάρου (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του Ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019)

3.       Έγκριση υπογραφής από τον Δήμο Αντιπάρου της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

4.       Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση επιτροπής κοινοχρήστων χώρων

5.       Έγκριση υπαγωγής επιχείρησης στη διάταξη  του άρθρου 5 Ν. 429/76  «περί εποχικότητας επιχειρήσεων»

6.       Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

 

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                                           Σωτήριος Σκούρτης

Read 1166 times Last modified on Monday, 20 July 2020 06:25
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.