ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

 

 

Καλείσθε σε διά περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και κατ’ εφαρμογή των νέων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα µε τις υπ’ αρ. 18318/13.03.2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 10 του υπ’ αρ’ 55 ΦΕΚ της 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η επικοινωνία για τοποθέτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είναι δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στα council-president@antiparos.gr και info@antiparos.gr, μέσω τηλεφώνου στη Γραμματεία του Δ.Σ. στα τηλέφωνα 2284061570 και 2284028261, ή μέσω  τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2284061218, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου  να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η   οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο  σε επόμενη τακτική συνεδρίαση.

 

1.       Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) καθώς και με δημοπρασία

2.       Επικύρωση της υπ’ αρ. 29/2020 ΑΟΕ για την έγκριση της 1ης τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αντιπάρου

3.       Επικύρωση της υπ’ αρ. 30/2020 ΑΟΕ  για την έγκριση της Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020

4.       Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

5.       Αποδοχή χρηματοδότησης  για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Covid-19

6.       Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 1159 times Last modified on Sunday, 21 June 2020 07:37
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.