Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10).


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αντίπαρος 13 Οκτωβρίου 2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                        Αριθ’ Πρωτ: 4307

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 17 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (άρθρο 70§1 ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 2ο :  

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Κ.Ε.Δ.Α.)

ΘΕΜΑ 3ο :

Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων.

ΘΕΜΑ 4ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού μισθωμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων.

ΘΕΜΑ 5ο :   

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού -  Τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου» του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 6ο :   

Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Π2/2013)»

ΘΕΜΑ 7ο :   

Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος της προμήθειας «Προμήθεια δομικών υλικών (Π2/2014)», η οποία είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «Κοντογιώργης ΑΕ».

ΘΕΜΑ 8ο :   

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα προμήθεια υλικών εργοταξιακής σήμανσης λόγω επικείμενου κινδύνου.

ΘΕΜΑ 9ο :   

Καθορισμός παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από Δημοτικούς Υπαλλήλους

ΘΕΜΑ 10ο :   

Συγκρότηση επιτροπών μετά από κλήρωση.

ΘΕΜΑ 11ο :   

Αίτημα ΚΑΡΑΤΖΑ Γεωργίου του Χρήστου για παροχή υδροδότησης.

ΘΕΜΑ 12ο :   

Αποδοχή ενοικίων Ιατρείου Αντιπάρου από 01/10/2013 – 30/06/2014

ΘΕΜΑ 13ο :   

Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου εκσκαφής μικροτάφρου για υπογειοποίηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ

ΘΕΜΑ 14ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου.

ΘΕΜΑ 15ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού δικαιολογητικών και τέλους για τη διενέργεια πολιτικών γάμων.

ΘΕΜΑ 16ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών συντελεστή ΤΑΠ και ζωνών περιοχών Δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 17ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2015.

ΘΕΜΑ 18ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών  κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.

ΘΕΜΑ 19ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ 20ο :

Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997.

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.

ΘΕΜΑ 22ο

Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δήμου Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 23ο

Προέγκριση λειτουργίας καταστήματος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ευστρατίου του Θεοδώρου.

ΘΕΜΑ 24ο

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση λειτουργίας υφιστάμενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλάργυρου στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος»

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιάννης Βασιλόπουλος

 

Read 2710 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.