Συνεδρίαση ΔΣ, Δευτέρα 18/08/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 18/08/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014).

2. Κατανομή πιστώσεων σχολικών επιτροπών Δήμου Αντιπάρου .

3. Μετακινήσεις συμβούλου Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Read 2981 times Last modified on Monday, 18 August 2014 16:13
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.