Απόφαση: "Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου"

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»                                    

Απόφαση…249……

 

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου Έχοντας υπόψη:

  1.     Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
  2.     Το από 31/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.
  1. Τη με αριθμόν πρωτ. 4348/17/10/2014 δήλωση παραίτησης του κ Λεβεντάκη Ιωάννη  του Εμμανούηλ από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

 

Αποφασίζει

Αποδέχεται την παραίτηση του Λεβεντάκη Ιωάννη  του Εμμανούηλ από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

 

                                                                                                         Με Τιμή

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ                                                                                                                                                                                                                           

Read 3893 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.