ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  7/09/2020

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:2763

Τ.Κ 84007

                                                                      

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/09/2020 , ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο" «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Έγκριση προσωρινού αναδόχου του έργου : «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2020 – 2021).

ΘΕΜΑ 3Ο: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά Ν. Αντιπάρου  », αναδόχου ‘’ΑΔΑΜΟΝ Α.Ε.’’

 

ΘΕΜΑ 4Ο : «Αύξηση ωρών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων »
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

Read 670 times Last modified on Monday, 14 September 2020 08:13
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.