Συνεδρίαση 3/2011- Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η δαπάνη για την προμήθεια σκαπτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την δενδροφύτευση που οργανώνει ο Δήμος. (15 μεγάλες τσάπες και 25 μικρές)
Σχετικός κωδικός πίστωσης 30-6662.002 ¨Δομικά Υλικά¨ με το ποσό των 209,00 €
Αρ. Απόφασης 07/2011
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
 

Α/Α
Κ.Α.Ε.
Περιγραφή δαπάνης
Ποσό πίστωσης σε €
 1.  
-8111.002
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού)
300.00
 1.  
-8113.001
Τέλη κινητής τηλεφωνίας
200.00
 1.  
-8113.002
Ταχυδρομικά τέλη
20.00
 1.  
-8113.005
Μεταφορές εν γένει
2500.00
 1.  
-8113.008
Ηλεκτρολογικές εργασίες πάγιων εγκ/σεων
3.000.00
 1.  
-8113.014
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
1500.00
 1.  
-8113.019
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
1000.00
 1.  
-8113.020
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
1500.00
 1.  
-8113.021
Προμήθεια πομόνων και Υδραυλικά είδη
2000.00
 1.  
-8115
Διάφορα έξοδα
500.00
 1.  
-8116.002
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
1500,00
 1.  
-8116.005
Προμήθεια καυσίμων λοιπων Δημοτ. Οχημάτων
2000,00
 1.  
-8116.006
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων
500,00
 1.  
-8116.010
Προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού
1700,00
 
 
 1.  
-8116.011
Δομικά υλικά για συντηρήσεις - επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων
 
7000,00
 1.  
-8116.016
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
3500,00
 1.  
-8117.002
Προαιρετικές εισφορές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
6500,00
 
 1.  
-8117.003
Δημοσίευση προκηρύξεων
800,00
 
 1.  
-8117.005
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 
500,00
 1.  
-8121.011
Παραλιακή οδού μετά κόμβου
 
123210,56
 
 1.  
-8122.001
Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Κάμπος
6728,00
 1.  
-8122.002
Βελτίωση Περίφραξης του πρώην ΧΑΔΑ
 
4.918,82
 1.  
-8123.
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
2500,00
 

 
 
Αρ. Απόφασης 08/2011
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011:
 

Α/Α
Κ.Α.Ε.
Περιγραφή δαπάνης
Ποσό πίστωσης σε €
 1.  
00-6121.001
Αντιμισθία Δημάρχου
42200,00
 1.  
00-6121.002
Αντιμισθία Δημοτικών συμβούλων
15000,00
 1.  
00-6121.003
Αντιμισθία Αντιδημάρχου
25300,00
 1.  
00-6123.001
Έξοδα κίνησης Δημάρχου και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου
2000,00
 1.  
00-6123.002
Έξοδα κίνησης Δημοτικών συμβούλων
2000,00
 1.  
00-6123.003
Έξοδα κίνησης Τρίτων
200,00
 1.  
00-6221
Ταχυδρομικά τέλη
3500,00
 1.  
00-6222
Τηλεφωνικά τέλη
3000,00
 1.  
00-6223
Κινητή τηλεφωνία
1200,00
 
 1.  
00-6515
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
1500,00
 
 1.  
00-6711
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές
9993,25
 1.  
10-6012.001
Υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχου
3000,00
 1.  
10-6012.002
Υπερωριακή απασχόληση Πρακτικογράφου
2500,00
 1.  
10-6611
Προμήθεια βιβλίων
500,00
 1.  
10-6612
 
Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου
2500,00
 1.  
10-6613
Προμήθεια εντύπων ,υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων
4000,00
 1.  
10-6614
Λοιπές προμήθειες γραφείου
2500,00
 1.  
10-6694
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων είδη παντοπωλείου
1000,00
 1.  
20-6117
Προμήθεια γάλακτος
2500,00
 
 
 1.  
20-6414
Μεταφορές εν γένει
18000,00
 1.  
20-6634.004
Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού
1700,00
 1.  
20-6434.005
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
4000,00
 
 1.  
20-6635
Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
500,00
 
 1.  
20-6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δημ.οχημάτων
18000,00
 
 
 
 1.  
20-6644.001
Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα
100,00
 
 1.  
25-6112
Αμοιβές τεχνικών
3000,00
 
 1.  
25-6262.001
Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων
11000,00
 
 1.  
25-6262.002
Συντήρηση και επισκευή και λειτουργία δικτύου ύδρευσης
8000,00
 1.  
30-6662.002
Δομικά υλικά για συντηρήσεων και επισκευές
6000,00
 
 
 
 
 1.  
00-6434.001
Λοιπές Δαπάνες δημοσίων σχέσεων
2500,00
 

 
 
Αρ. Απόφασης 09/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Αντιπάρου για την εφαρμογή του προγράμματος ΕΑΠ.
Αρ. Απόφασης 10/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης , η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 25-7413.001 με το ποσό των 20.000 €
Αρ. Απόφασης 11/2011
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η σύσταση Κοινωφελούς δημοτικήςεπιχείρησης με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου¨, η σύνταξη καταστατικού κανονισμού λειτουργίας και η εκπόνηση BusinessPlan.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6141 με το ποσό των 10.000 €
Αρ. Απόφασης 12/2011
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες.
Σχετικός κωδικός πίστωσης 00-6451 με το ποσό των 1.000 €
Αρ. Απόφασης 13/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει και διαθέτει ποσό των 705,25 € σε βάρος του Κ.Α. -8117.003 για την δαπάνη της δημοσίευσης στο BCC.
 
Αρ. Απόφασης 14/2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 15.300 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.005 για την δαπάνη ανάθεσης εργασιών καθαριότητας ρεμάτων.
Αρ. Απόφασης 15/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 40.000 € σε βάρος του Κ.Α. 70-7326.002 για την δαπάνη ανάθεσης κατασκευής 10 ξύλινων, σκεπαστών στάσεων λεωφορείων.
Αρ. Απόφασης 16/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 35-6633.001 για την δαπάνη ανάθεσης απεντόμωσης και μυοκτονίαςδημοτικών και κοινόχρηστων χώρων.
Αρ. Απόφασης 17/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 10.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την προμήθεια χημικών υλικών καθαριότητας δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 18/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.000 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6263.001 για την φανοποιεία και συντήρηση των δημοτικών οχημάτων.
Αρ. Απόφασης 19/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 4.814 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.036 για την ανάθεση στο χωματουργό Καλάργυρο Ιωάννη των συντηρήσεων των χωματόδρομων.
Αρ. Απόφασης 20/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.516,12 € σε βάρος του Κ.Α. 20-6262.006 για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στις αποθήκες του Δήμου,.
Αρ. Απόφασης 20/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.733,69 € σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 για την κατασκευή γύψινου χωρίσματος στο γραφείο του Δημάρχου.
Αρ. Απόφασης 22/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.150 € σε βάρος του Κ.Α. 00-6452 για την συνδρομή στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ.
Αρ. Απόφασης 23/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.218 € σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.001 για την επισκευή του κινητήρα της αντλίας LOWARA.
Αρ. Απόφασης 24/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 1.590 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια μηχανήματος Ε.Λ.Τ.Α..
Αρ. Απόφασης 25/2011
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και διαθέτει το ποσό των 258,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10-7131.001 για την προμήθεια δύο καταστροφέων εγγράφων.
Αρ. Απόφασης 26/2011
 
Διαβάστηκε 4814 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 11:00
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.