ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΔΗΜΟΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                              


  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

  ΣΟΧ 1/2021

  Στην Αντίπαρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απ.2918/2021 απόφαση Δημάρχου Αντιπάρου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 2849/25-8-2021 ΣΟΧ 1/2021  (ΑΔΑ:63ΚΑΩΨΘ-7ΣΓ)  Ανακοίνωσης του Δήμου Αντιπάρου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου. 

  Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

  1. Τριαντάφυλλος Αρτέμιος, Αντιδήμαρχος  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  2. Παλαιολόγου Άννα , ΔΕ Διοικητικού                                        ΜΕΛΟΣ

  3. Χριστοπούλου Χρυσούλα, ΔΕ Διοικητικού ΜΕΛΟΣ 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παλαιολόγου Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού,  , γραμματέα της επιτροπής, που ορίστηκε με την παραπάνω απόφαση του Δημάρχου. 

  Ο Πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:

  Ο Δήμος Αντιπάρου προχώρησε στην πλήρωση δυο (2) θέσεων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αντιπάρου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55472/26.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β’).

  Πρόκειται για δυο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια απασχόλησης είναι ίση με το διδακτικό έτος 2021-2022.

  Με την αριθ.Πρ.2918/2021 απόφαση του Δημάρχου Αντιπάρου, συστήθηκε η παρούσα επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.  

  Τα μέλη της επιτροπής, αφού άκουσαν την Πρόεδρο, είδαν τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις δηλωθείσες από αυτούς επιδιωκόμενες θέσεις και τη βαθμολογία που υπολογίστηκε σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, βάσει των όσων επικαλέσθηκαν οι υποψήφιοι και των βεβαιώσεων των Σχολικών Επιτροπών για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας, προέβησαν στην κατά σειρά προτεραιότητας κατάταξη των υποψηφίων .  ΚΑΤΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΕΣ  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων, είτε αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις των τυπικών κριτηρίων, είτε όχι).

  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ (περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους που δεν πληρούν κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η ανακοίνωση και συνεπώς αποκλείονται από την διαδικασία).

  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (περιλαμβάνει εκείνους τους υποψηφίους που πρόκειται να βαθμολογηθούν και να καταταχθούν)

  4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προτάσσονται)
  1. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

  Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


  Α/Α

  Ονοματεπώνυμο

  Πατρώνυμο

  Αριθ. Πρωτ.

  Α.Δ.Τ.

  1

  ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  2860/26.08.2021

  ΑΕ212064

  2

  ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑ

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  2892/30.08.2021

  ΑΒ781916  Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021


  Η Επιτροπή


              Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

          Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 
  Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

  Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


  Δεν υπάρχει υποψήφιος/α που να μην πληροί κάποιο τυπικό κριτήριο που ορίζει η ανακοίνωση και συνεπώς να αποκλεισθεί από την διαδικασία 
  Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021


  Η Επιτροπή


              Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

          Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 
  Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

  Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022  

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


  A/A


  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ


  ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ


  ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  ΣΤΙΣ

  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

  ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

  ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ

  ΗΛΙΚΙΑ

  1

  ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  20

  20

  1

  2

  ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑ

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10

  10

  2


  Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021


  Η Επιτροπή


              Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

          Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 

  Υπηρεσία: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥαριθ. ΣΟΧ 1/2021

  Έδρα Υπηρεσίας: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Διάρκεια σύμβασης: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)

  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ: ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ– ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


  Α/Α

  Ονοματεπώνυμο

  Πατρώνυμο

  Αριθ. Πρωτ.

  Α.Δ.Τ.

  1

  ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  2860/26.08.2021

  ΑΕ212064

  2

  ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΤΙΝΑ

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  2892/30.08.2021

  ΑΒ781916


  Αντίπαρος, 02 Σεπτεμβρίου 2021


  Η Επιτροπή


              Τριαντάφυλλος Αρτέμιος           Παλαιολόγου Άννα       Χριστοπούλου Χρυσούλα

          Αντιδήμαρχος                        ΔΕ Διοικητικού                     ΔΕ Διοικητικού 


  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

  Το πρακτικό αυτό αφού αναγνώσθηκε υπογράφηκε ως ακολούθως από τα μέλη της επιτροπής. 

  1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ


  1. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ 


  1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΛΟΣ 

 

 

Διαβάστηκε 482 φορές Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Σεπτεμβρίου 2021 09:32
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.