ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3»

Εκτιμώμενη αξία 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Λήψη όλων των αρχείων (ziped files)

Διαβάστηκε 823 φορές
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.