Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

                                                                          Αριθ. Πρωτ. 2539/18-08-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                          

 

                                                                                        

ΠΡΟΣ: OIKONOMIΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣΟ Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του.

 

Για το έτος 2020 

 

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Μονάδα

μέτρησης

Τιμή 

Μονάδας 1Λίτρο

Χωρίς Φ.Π.Α 

Ποσότητα


(Λίτρα)

Σύνολο με Φ.Π.Α

13%

1

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ

τεμΛίτρο


0,90


2000


1,017


Για το έτος 2021 Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Μονάδα

μέτρησης

Τιμή 

Μονάδας 1Λίτρο

Χωρίς Φ.Π.Α 

Ποσότητα


(Λίτρα)

Σύνολο με Φ.Π.Α

13%

2

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ

τεμΛίτρο


0,90


5000


1,017


Για το έτος 2022 Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Μονάδα

μέτρησης

Τιμή 

Μονάδας 1Λίτρο

Χωρίς Φ.Π.Α 

Ποσότητα


(Λίτρα)

Σύνολο με Φ.Π.Α

13%

3

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ

τεμΛίτρο


0,90


3000


1,017


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.000 Λίτρα

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1465/29-5-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-214

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια

μέχρι την 21/8/2020 .

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Ο Δήμαρχος

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔιαβάστηκε 982 φορές Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020 11:25
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.