Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας καυσίμων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                        

                                                                      Αριθ. Πρωτ.. 391/15-02-2017

 

 

                                                                          ΠΡΟΣ:Οικονομικούς Φορείς

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου πετρέλαιο- βενζίνη. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 334/10-2-2017,347/10-2-2017,352/10-2-2017,353/10-2-2017,354/10-2-2017,358/10-2-2017,361/10-2-2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-92,Α-105,Α-110,Α-111,Α-112,Α-116,Α-119 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες

μέχρι την Παρασκευή 17/02/2017

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

           Ο Δήμαρχος

 

 

Αναστάσιος Φαρούπος

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 2245 φορές Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 10:46
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.