ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα

 

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/07/2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και

 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

 

του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1 Ο :Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 ».

 

ΘΕΜΑ 2 Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού

 

έτους

 

2016»

 

ΘΕΜΑ 3 Ο :Έγκριση δέσμευσης για μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων

 

ορισμένου

 

χρόνου.

 

ΘΕΜΑ 4 ο :Έγκριση δέσμευσης επιπλέον ποσού λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ , σύμφωνα

 

με

 

την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 , για τις διαδικασίες ανάθεσης που έχουν

 

κατακυρωθεί και έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσίας η προμήθειας πριν από

 

1/6/2016

 

και συνεχίζει και μετά την 1/6/2016.

 

ΘΕΜΑ 5 Ο :Λήψη απόφασης για την υποβολή ΦΠΑ στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης- αποχέτευσης.

 

ΘΕΜΑ 6 Ο : « Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής

 

υποστήριξης δήμου Αντιπάρου»

 

ΘΕΜΑ 7 Ο : «Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την ετήσια τεχνική

 

υποστήριξη για την συντήρηση της μηχανής γραμματοσήμανσης»

 

ΘΕΜΑ 8 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την

 

εκπόνηση μελέτης για την Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας

 

της χώρας Αντιπάρου»

 

ΘΕΜΑ 9 Ο : Έγκριση δαπάνης , διάθεση πιστώσεως για την φύλαξη- συντήρηση του

 

ελικοδρομείου Αντιπάρου

 

ΘΕΜΑ 10 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού

 

ασύρματου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 

ΘΕΜΑ 11 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες σχεδιασμού και

 

υλοποίησης πλατφόρμας Διαβούλευσης και Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data)»

 

ΘΕΜΑ 12 Ο :: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρομετρητών

 

ΘΕΜΑ 13 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών και

 

εξαρτημάτων για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.

 

ΘΕΜΑ 14 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή των Δημοτικών

 

οχημάτων».

 

ΘΕΜΑ 15 Ο : «Έγκριση δέσμευσης για την συντήρηση και επισκευή του Δημοτικού

 

Λεωφορείου»

 

ΘΕΜΑ 16 Ο : Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης του ΚΑ 15.6671 (ανταλλακτικά

 

μεταφορικών

 

μέσων) μετά από Αναμόρφωση.

 

ΘΕΜΑ 17 Ο : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για τους

 

υπαλλήλους καθαριότητας για το έτος 2016»

 

ΘΕΜΑ 18 Ο : Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πιστώσεων προμηθειών οικονομικού έτους 2016

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 2365 φορές Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016 14:54
Πολιτική Cooikies

Χρησιμοποιώντας το antiparos.gr, συμφωνείτε στη χρήση των cookies από τον ιστότοπο.